John Hron Medicinsk rapport Obduktionsprotokoll

Obduktionsprotokoll

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
E 95 – 073

post-mortem photograph of John Hron
post-mortem photograph of John Hron

A. 1995-08-18 utfördes på förordnande av Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län (Göteborg) utvidgad rättsmedicinsk obduktion av den döda kroppen efter Hron, John.

Undersökningen utfördes av undertecknad på Rättsmedicinska avdelningen i Göteborg i närvaro av obduktionsassistent Christer Lindstrand.

Identiteten framgick av en namnlapp fästad vid högra handleden.

B. Omständigheterna i fallet framgår av en primärrapport från Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län (Göteborg) diarienummer K 82140-95, daterad 1995-08-17, undertecknad Dan Pettersson, krinsp.

C. Yttre besiktning

1. Den döda kroppen är 182 cm lång samt väger 68 kilo.

2. Allmänna hudfärgen är blek.

3. Likfläckarna är blåröda och symmetriskt fördelade på kroppens ryggsida. På huden ses sand och dy. På händerna och fötterna är huden något blek och uppmjukad samt skrynklig.

4. Allmän likstelhet kvarstår.

5. Huvudet är bevuxet med ca 20 cm långt mörkblont hår. Håret är avrakat inom tinningarna och bakom öronen. I håret ses fuktigt och intorkat blod.

6. I ansiktet, i tinningarna, på öronen, bakom öronen och på halsen ses utbredda hudskador. Högra örat är svullet och blårött missfärgat. I hörselgången ses blod. På örats övre kant ses en 0,8 x 0,3 och en 0,5 x 0,3 cm stor tvärgående hudavskrapning. På örats baksida ses ett 1,5 cm långt mm-brett ytligt sår med trasiga kanter. Bakom örat är huden svullen och blårött missfärgad inom ett 3 cm brett område med övre begränsning i höjd med örats övre fäste. Denna svullnad och missfärgning fortsätter i svullnad och missfärgning på halsen.

7. I högra tinningen har huden avskrapats inom ett 8 x 8 cm stort område. Områdets övre begränsning är svagt bågformad. Inom områdets övre del ses sammanflytande mm-stora hudavskrapningar. Inom områdets mitt ses spridda hudavskrapningar. Inom områdets nedre del har huden avskrapats inom ett sammanhängande 4 x 3 cm stort tvärgående område.

8. Vänstra örat är svullet och blårött missfärgat. På örats övre kant är huden avskrapad inom ett 0,5 x 0,3 cm stort område. Vidare är huden avskrapad inom ett 1 x 0,3 cm stort område.

9. I vänstra tinningen och bakom örat är huden blårött missfärgad inom ett 13 x 13 cm stort område. Områdets främre och övre begränsning är antytt bågformad. Inom områdets främre del ses som störst 0,5 x 0,5 cm stora hudavskrapningar som dels förekommer spridda dels är samlade i tvärgående som störst 3 x 0,5 cm stora områden. 1,5 cm bakom örats mitt ses inom ett 1,5 x 1 cm stort tvärgående område rispor som ligger tätt intill varandra och förlöper i områdets längsriktning. En cm ovanför detta tvärgående område med rispor ses inom ett 4 x 1,5 cm stort område sammanflytande strimformade hudavskrapningar, vilka är diagonala och riktade nedåt mot kroppens mittlinje. Kring dessa senare hudavskrapningar ses spridda som störst 0,5 x 0,5 cm stora hudavskrapningar.

10. I pannan till höger med nedre begränsningen vid ögonbrynet och vänstra begränsningen i mittlinjen ses blåröda missfärgningar och hudavskrapningar inom ett 8 x 4 cm stort tvärgående område. Ovanför ögonbrynets mitt är huden blårött missfärgad inom ett 2,5 x 1,5 cm stort område, som är skarpt avgränsat. Inom det tvärgående områdets vänstra del är huden blårött missfärgad inom fyra som störst 1 x 0,2 cm stora områden som är diagonala och ligger på ett avstånd av 0,3 cm från varandra. Dessa missfärgningar är riktade nedåt mot ansiktets mittlinje. 0,5 cm till höger om dessa missfärgningar ses en skarpt avgränsad 2,5 x 0,5 cm stor blåröd missfärgning som är längsgående och antytt bågformad. Ovanför de beskrivna blår&! ouml;da missfärgningarna ses en diffus blåaktig missfärgning och mm-stora hudavskrapningar. Inom det tvärgående områdets bakre och övre del är huden avskrapad inom ett 1 x 0,5 cm stort område.

11. 1 cm ovanför vänstra ögonbrynets mitt ses inom ett 3 x 3 cm stort område en diffus blåaktig missfärgning. Vidare ses punktformade blödningar i längsgående stråk samt tre som störst 0,5 x 0,5 cm stora hudavskrapningar.

12. I pannan till vänster ses vidare spridda punktformade blåröda missfärgningar.

13. Högra ögonlocken och kinden är starkt svullna och blårött missfärgade. Svullnaden och missfärgningen fortsätter över underkäkskanten ned på halsen samt inom ögonbrynet. På övre ögonlocket ses ett 1,5 cm långt mm-brett mm-djupt sår med trasiga kanter. Mitt på kinden ses stråkformade 3 cm långa mm-breda hudavskrapningar samlade inom ett 3 x 0,6 cm stort område som förlöper i kroppens längsriktning. Vid övergången mellan undre ögonlocket och kinden har huden ytligt avskrapats inom ett 1 x 1 cm stort område.

14. Vänstra ögonlocken och kinden samt huden över okbenet är svullna och blårött missfärgade. Missfärgningen och svullnaden är mest framträdande på ögonlocken. På undre ögonlocket vid övergången till kinden ses inom ett 2 x 2 cm stort område kraftig blåröd missfärgning. Vidare ses till vänster om vänstra yttre ögonvrån och över okbenet ytliga hudavskrapningar inom ett 5 x 2 cm stort område som förlöper i kroppens längsriktning. Vidare ses på kinden som störst 2,5 x 0,5 cm stora blåröda missfärgningar som är skarpt avgränsade, delvis bågformade och diagonala riktade nedåt mot halsens mittlinje.

15. På halsen till höger ses sammanflytande eller lokaliserade blåröda missfärgningar som fortsätter i missfärgningarna i ansiktet och bakom örat. De blåröda missfärgningarna på halsen är samlade inom ett 14 x 10 cm stort område. Området är tvärgående med vänstra begränsningen i halsens mittlinje. En diffus blåaktig missfärgning ses samt punktformade mm-stora blåröda missfärgningar samlade i grupper och stråk. Vidare ses kraftiga blåröda missfärgningar som förekommer i som störst 4 x 0,5 cm stora stråk eller 2 x 1,5 cm stora fläckar. Stråken är övervägande tvärgående och skarpt avgränsade.

16. Inom halsens mittlinje och till vänster om halsens mittlinje ses inom ett 5 x 4 cm stort tvärgående område punktformade blåröda missfärgningar som förekommer i grupper. Vidare ses en 0,5 x 0,3 cm stor hudavskrapning.

17. På halsen till vänster med övre begränsningen vid käkvinkeln ses inom ett 8 x 7 cm stort område punktformade blåröda missfärgningar som till största delen är samlade i som störst 6 cm långa 0,5 cm breda stråk. Stråken är lätt bågformade med konvexiteten riktad bakåt mot nacken. Stråken förlöper i kroppens längsriktning eller är diagonala riktade mot halsens mittlinje.

18. I nacken omedelbart till vänster om mittlinjen är huden blårött missfärgad inom ett 7 x 7 cm stort område. Områdets främre begränsning är konvex och skarp. Konvexiteten är riktad framåt. Inom området förekommer mm-stora blåröda missfärgningar i grupper och stråk. Vidare ses på halsen som störst cm-långa stråk av punktformade blåröda missfärgningar.

19. I ögonens bindehinnor ses massiva sammanflytande svartröda blödningar. Bindehinnorna har avlossats.

20. I näsöppningarna ses dy och blodtingerat slem. Näsbenet känns helt.

21. På vänstra näsvingen är huden blårött missfärgad inom ett 1,5 x 1,5 cm stort område.

22. Över näsroten är huden blårött missfärgad. Missfärgningen utgör en fortsättning av missfärgningarna på ögonlocken.

23. Överläppen är svullen. I slemhinnorna ses delvis sammanflytande svartröda blödningar. I överläppens läppröda och slemhinnorna till höger ses inom ett 1,5 x 1,5 cm stort område ytliga bristningar med omgivande blödning. Vidare ses ett 0,5 x 0,2 cm stort några mm djupt sår med trasiga kanter. I det läppröda och i slemhinnan på överläppen till vänster ses ett cm-långt mm-brett ytligt sår med trasiga kanter. Vidare ses som störst 0,3 x 0,3 cm stora ytliga sår med trasiga kanter.

24. Underläppen är något svullen. I slemhinnan till vänster ses tre som störst 0,3 x 0,2 cm stora ytliga sår med trasiga kanter och omgivande blödning. I det läppröda och slemhinnorna på underläppen till höger ses som störst 0,5 x 0,1 cm stora ytliga sår med trasiga kanter och omgivande blödning. Vänstra övre hörntanden är bruten. I munnen ses blodtillblandad fradga.

25. Omedelbart ovanför högra armhålan ses punktformade blåröda missfärgningar samlade i som störst 3 cm långa 0,3 cm breda stråk som förlöper i armens längsriktning. Vidare ses på överarmens böjsida åt utsidan till som störst 2 cm långa mm-breda stråk av punktformade blödningar. Dessa stråk är samlade inom ett 10 x 3 cm stort område med övre begränsning i höjd med armhålans övre kant. Stråken är diagonala och riktade ned mot armbågens insida.

26. Omedelbart ovanför högra handledens sträcksida ses två parallella som störst cm-långa strimformade hudavskrapningar.

27. På högra handens lillfingersida över mellanhandsbenets nedre del är huden blårött missfärgad inom ett 1,5 x 1,5 cm stort område. Avgränsningen är skarp.

28. På sträcksidan av högra pekfingrets ändled har en 0,3 x 0,3 cm stor blek hudflik avlossats.

29. På högra överarmens sträcksida med övre begränsningen i höjd med armhålans övre kant är huden blårött missfärgad och ytligt avskrapad inom ett 2,5 x 0,5 och ett 1,5 x 0,3 cm stort tvärgående område. Området är svagt bågformat med konvexiteten riktad uppåt. Områdena befinner sig på ett avstånd av 1,5 cm från varandra. Mellan dessa områden ses en svag blåaktig missfärgning. Vidare ses nedanför dessa områden två som störst 3 cm långa mm-breda stråkformade hudavskrapningar.

30. På högra armbågens insida ses en 1 x 1 cm stor blåröd missfärgning.

31. I underhuden mitt på högra underarmens sträcksida ses en cm-stor svartröd blödning. Över inre armbågsknölen ses en cm-stor svartröd blödning. I övrigt ses i underhuden svartröda blödningar motsvarande skadorna i huden.

32. På sträcksidan av vänstra ringfingrets knoge har en 0,6 x 0,6 cm stor hudflik avlossats.

33. På vänstra axelns framsida ses inom ett 10 x 8 cm stort tvärgående område punktformade blåröda missfärgningar. Missfärgningarna är samlade i oregelbundna grupper.

34. På vänstra axelns ovansida och framsida ses inom ett 7 x 5 cm stort område mm-stora blåröda missfärgningar. Missfärgningarna är samlade i grupper eller stråk. Området förlöper i kroppens längsriktning.

35. På bröstet till höger omedelbart ovanför bröstvårtan ses inom ett 9 x 4 cm stort tvärgående område punktformade blåröda missfärgningar samlade i grupper eller tvärgående stråk. Vidare har huden avskrapats inom ett 3 x 1 cm stort tvärgående område.

36. Omedelbart nedanför högra armhålan har huden avskrapats inom ett 6 x 2,5 cm stort tvärgående område. Den nedre avgränsnigen är skarp. Den övre avgränsningen är diffus. Området övergår framåt i ett 2,5 x 2 cm stort tvärgående område med punktformade blåröda missfärgningar.

37. På bröstet till höger med nedre begränsningen vid revbensbågen och 4 cm till höger om mittlinjen ses tre bågformade som störst 2 cm långa 0,5 cm breda områden med punktformade blåröda missfärgningar. Områdena befinner sig på ett avstånd av ca 2 cm från varandra. Konvexiteten är riktad uppåt mot högra axeln. Omedelbart nedanför dessa områden ses punktformade blödningar samlade i tre som störst 2 cm långa 0,5 cm breda lätt bågformade eller raka stråk.

38. På bröstet till vänster om mittlinjen och med övre begränsningen vid skulderbladets nedre kant ses inom ett 14 x 10 cm stort tvärgående område punktformade blåröda missfärgningar. Missfärgningarna är dels diffust spridda och förekommer dels i tvärgående eller längsgående stråk.

39. Omedelbart till höger om och nedanför vänstra bröstvårtan ses inom ett 10 x 9 cm stort område punktformade blåröda missfärgningar. Området förlöper i kroppens längsriktning. Missfärgningarna är samlade i grupper eller tvärgående som störst 2,5 cm långa stråk. Inom områdets nedre vänstra del är de punktformade blåröda missfärgningarna samlade inom ett 2,5 x 1 cm stort längsgående lätt bågformat område.

40. På buken 3 cm till höger om mittlinjen och 1,5 cm ovanför naveln ses inom ett 7 cm långt och som bredast 1,5 cm brett område punktformade blåröda missfärgningar. Inom områdets högra del är missfärgningarna samlade i grupper eller stråk. Nedanför detta område ses svagt framträdande blåröda missfärgningar samlade inom två som störst 2 x 1,5 cm områden och två som störst 2,5 cm långa lätt bågformade stråk.

4 I. 13 cm ovanför vänstra höftkammen ses på bålens vänstra sida en 2 x 2 cm stor blåröd missfärgning.

42. På vänstra skuldrans mitt ses inom ett 1,5 x 1 cm stort område mm-stora blåröda missfärgningar som ligger tätt intill varandra. 0,5 cm till höger om detta område ses ett 0,5 x 0,5 cm stort likartat område.

43. Över högra skuldran 4 cm nedanför dess övre kant och 2 cm till vänster om dess högra kant ses ett 6 x 0,5 cm stort längsgående område där huden dels ytligt avskrapats, dels ses punktformade svartröda blödningar.

44. På ryggen till höger ses inom ett 19 x 10 cm längsgående område parallella stråk där huden ytligt avskrapats. Vidare ses stråk av sammanflytande mm-stora svartröda blödningar. Stråken är diagonala riktade nedåt mot ryggens mittlinje. Områdets vänstra begränsning befinner sig i mittlinjen och dess nedre begränsning 15 cm ovanför höftkammen.

45. Inom ryggens mittlinje ses ett 12 x 8 cm stort område som förlöper i kroppens längsriktning. Området befinner sig 8 cm ovanför höftkammen. Inom områdets övre del ses som störst 1,5 cm långa parallella rispor och stråk med punktformade blödningar. Inom områdets mitt och till vänster ses två som störst 1,5 x 1,5 cm stora hudavskrapningar. Inom områdets nedre vänstra del ses två cm-stora områden med 0,5 cm långa strimformade hudavskrapningar. Strimmorna och stråken är diagonala och riktade nedåt mot vänstra höften. Inom områdets nedre högra del ses strimformade hudavskrapningar, som störst 2 cm långa och parallella. Vidare ses fyra som störst 0,5 cm långa 0,2 cm breda ytliga sår med trasiga kanter. Tre sår ligger tätt intill varandra.

46. Motsvarande hudskadorna över skulderbladen ses ringa svartröd blödning i underhuden. På ryggen i övrigt ses måttliga svartröda blödningar i underhuden.

47. På högra underbenets utsida och omedelbart nedanför knäskålen ses två 0,5 x 0,1 cm stora hudavskrapningar. Ringa blödning ses i underhuden.

48. På högra underbenets framsida åt utsidan till 32 cm ovanför fotsulan har huden avskrapats inom punktformade områden. Avskrapningarna är samlade inom 3 x 2 cm stort tvärgående område. 5 cm nedanför detta tvärgående område har huden avskrapats inom ett 3 x 2 cm stort tvärgående område. Avgränsningen är skarp. Ringa svartröd blödning ses i underhuden.

49. På sträcksidan av högra fotleden ses en 0,2 x 0,2 cm stor hudavskrapning med ringa blödning i underhuden. Över inre fotknölen ses en 0,3 x 0,2 cm stor hudavskrapning utan blödning i underhuden.

50. En cm nedanför knäskålens nedre kant på underbenets framsida har huden avskrapats inom två som störst 0,2 x 0,2 cm stora områden. I underhuden ses ingen blödning.

51. På vänstra underbenets framsida 34 cm ovanför fotsulan ses en 0,5 x 0,3 cm stor hudavskrapning. Riklig svartröd blödning ses i underhuden.

52. Nedtill på vänstra underbenets utsida har huden avskrapats inom ett 2 x 1,5 cm stort område som befinner sig 19 cm ovanför fotsulan. I underhuden ses ingen blödning.

53. På vänstra knäts insida ses i underhuden en måttlig 5 x 3 cm stor svartröd blödning.

54. De yttre könsorganen är oskadade.

55. Ändtarmsöppningen är oskadad.